POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO KINGMED.PL

1. DEFINICJE 

1.1. Administrator: Kinga Sut prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KINGMED Kinga Sut, z siedzibą ul. Regatowa 57 93-482 Łódź; NIP: 733-111-77-97, REGON: 471737253,

1.2. Dane osobowe: wszystkie dane umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

1.3. Polityka: niniejsza Polityka Prywatności.

1.4. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Serwis: serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.kingmed.pl.

1.6. Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

2.2. Administrator może gromadzić i przetwarzać dane identyfikujące i nieidentyfikujące Użytkowników.

2.3. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

2.4. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą. W przypadku, gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych, Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą.

2.5. Dane osobowe przetwarzane są w szczególnie zgodnie z postanowieniami:

a) RODO. Pełen tekst RODO dostępny jest pod następującym linkiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 

b) Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U z 2019 r., poz. 1781, t.j. z 19.09.2019 r.) – zwana w treści Polityki prywatności jako „UODO”. Pełen tekst UODO dostępny jest pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001000,

c) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 344, t.j. z 03.03.2020 r.) – zwana w treści Polityki prywatności jako „UŚUDE”. Pełen tekst UŚUDE dostępny jest pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001000.

2.6. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszelkich usług świadczonych poprzez Serwis, opisanych szczegółowo w Regulaminie, dostępnym pod adresem: shop.kingmed.pl .

2.7. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika o zapoznaniu się z treścią niniejszej Polityki Prywatności i o jej akceptacji.  

2.8. Użytkownik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w każdym czasie poprzez:

a) w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie https://shop.kingmed.pl/pl/contact

b) w formie pisemnej wysyłając na adres Kingmed ul.Regatowa 57, 93 - 482 Łódź

c) użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookies lub innych podobnych technologii na swoim urządzeniu końcowym w zakresie, jakim pliki te przetwarzają dane osobowe.

2.9. Wycofanie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych nie wpływa na prawidłowość i zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych mające miejsce przed wycofaniem zgody.

2.10. W przypadku niezarejestrowanych użytkowników, którzy nie posiadają indywidualnego konta w Serwisie, przetwarzany jest wyłącznie adres IP urządzenia końcowego, za pośrednictwem którego osoba ta korzysta z Serwis, w celu prawidłowej realizacji sesji użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rodo.

3. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

3.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: shop@kingmed.pl lub adres korespondencyjny ul. Regatowa 57, 93-482 Łódź.

3.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: shop@kingmed.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

4. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

4.1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione. 

4.2. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. 

4.3. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych. 

4.4. Użytkownik posiada prawo do wglądu, korygowania, uzupełniania udostępnionych danych, sprzeciwu, przenoszenia oraz usunięcia swoich danych osobowych.

5. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

5.1. KORZYSTANIE Z SERWISU KINGMED.PL

5.1.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

5.1.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności w zakresie założenia i korzystania z indywidualnego konta Użytkownika, udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, rezerwacji produktów w ramach usługi rezerwacji produktów w Serwisie, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

5.1.1.2. w celu obsługi zakupów (w tym także danych związaną z obsługa płatności) dokonywanych po rejestracji i bez rejestracji w Serwisie - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

5.1.1.3. w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

5.1.1.4. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

5.1.1.5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

5.1.1.6. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

5.1.2. Administrator w ramach Serwisu pozyskuje informacje o Użytkownikach w szczególności:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika informacje w formularzach dostępnych wśród funkcjonalności Serwisu lub korespondencję prowadzoną za pomocą Serwisu lub w związku ze składanymi zamówieniami;

b) gdy Użytkownik kontaktuje się z Administratorem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;

c) gdy Użytkownik korzysta z Serwisu;

d) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkowników plików cookies (tzw. „ciasteczek”).

5.1.2.1. Administrator może zapisywać takie informacje jak: moment wysłania wiadomości, formularza i udzielonej odpowiedzi, nazwa stacji Użytkownika – identyfikację zrealizowaną za pomogą protokołu http, informację o występujących błędach, dane przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

5.1.3. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, w szczególności dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

5.1.4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane także wtedy, gdy będzie to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora lub na potrzeby rejestrów statystycznych dotyczących Serwisu i Użytkowników.

5.1.5. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym dla zamówień, o których mowa w Regulaminie konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rodo, Uodo, Uśude i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

5.2. REJESTRACJA W SERWISIE KINGMED.PL

5.2.1. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

5.2.1.1.  Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:

    1. imię i nazwisko, 

    2. e-mail, 

    3. numer telefonu,

    4. nazwa i NIP firmy (jeśli dotyczy), 

    5. miejsce zamieszkania / siedziba

    6. adres dostawy 

7) zapisy dotyczące wszelkiego rodzaju korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem,

8) informacje dotyczące księgowości lub transakcji finansowych. Mogą one obejmować informacje dotyczące karty płatniczej lub danych rachunku bankowego Użytkownika, a także szczegóły zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu.

9) informacje, których przekazania Administrator może wymagać od Użytkowników w razie zgłaszania jakichkolwiek problemów dotyczących korzystania z Serwisu bądź usług, a także próśb dotyczących wsparcia.

5.2.1.2. Administrator może zapisywać ponadto informacje o parametrach połączenia wykonywanego przez Użytkownika (oznaczenie czasu, adresu IP itp.).

5.2.2. Dane osobowe są przetwarzane:

5.2.2.1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

5.2.2.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności.

5.2.2.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

5.2.2.4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności sprzedawców, korzystających z usługi Marketplace – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

5.3. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

5.3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

5.3.1. Złożenie zamówienia zakupu towaru przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. 

5.3.2. Dane osobowe są przetwarzane:

5.3.2.1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

5.3.2.2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

5.3.2.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

5.3.2.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

5.3.2.5. w celach związanych z badaniem satysfakcji, w szczególności poprzez wysyłanie na adres e-maili komunikacji z prośbą o wystawienie opinii (recenzji) lub wypełnienie ankiety satysfakcji – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na utrzymywaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z oferowanych produktów i usług.

5.4. FORMULARZE KONTAKTOWE

5.4.1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

5.4.2. Dane osobowe są przetwarzane:

5.4.2.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

5.4.2.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk, zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

5.4.2.3. w celach związanych z badaniem satysfakcji, w szczególności poprzez wysyłanie na adres e-maili komunikacji z prośbą o wypełnienie ankiety satysfakcji – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na utrzymywaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z oferowanych produktów i usług.

6. MARKETING

6.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

6.1.1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);

6.1.2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);

6.1.3. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;

6.1.4. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

6.2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

7. REKLAMA KONTEKSTOWA

7.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8. REKLAMA BEHAWIORALNA

8.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

8.2. Zgoda, o której mowa w pkt. 8.1. może być w każdym momencie wycofana.

9. MARKETING BEZPOŚREDNI

9.1. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora i Serwisu polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora i Serwisu, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

10. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

10.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu końcowym Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

10.2. Wykorzystywanie plików cookies dotyczy:

a) opracowywania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkowników,

b) zmiany funkcjonalności w Serwisie, w tym w szczególności służących poprawie funkcjonalności i wydajności oraz konfiguracji Serwisu,

c) bezpieczeństwa Użytkowników i zapewnienia prawidłowości działania Serwisu,

d) gromadzenia ogólnych i anonimowych danych statystycznych,

11. COOKIES „SERWISOWE”

11.1. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

11.1.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

11.1.2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

11.1.3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

11.1.4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

11.1.5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

11.1.6. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);

11.1.7. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

12. COOKIES „MARKETINGOWE”

12.1. Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

13. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

13.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

13.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

14. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

14.1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

14.1.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

14.1.2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

14.1.3. Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

14.1.4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

14.1.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

14.1.6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

14.1.7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

14.1.8. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach związanych z badaniem satysfakcji – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach związanych z badaniem satysfakcji, w szczególności wyrazić sprzeciw wobec wysyłania na adres e-maili komunikacji z prośbą o wystawienie opinii (recenzji) lub wypełnienie ankiety satysfakcji, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

14.1.9. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

14.1.10. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

14.1.11 Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14.2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

14.2.1. w formie pisemnej na adres: KINGMED Kinga Sut, z siedzibą ul. Regatowa 57 93-482 Łódź;

14.2.2. drogą e-mailową na adres: shop@kingmed.pl

14.3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie.

14.4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

14.5. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

14.6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

15. ODBIORCY DANYCH

15.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych). W przypadku reklamacji dane Użytkownika mogą zostać przekazane dystrybutorowi produktu, producentowi lub gwarantowi, w zależności od konkretnego towaru objętego uprawnieniami. 

15.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

15.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

15. ODBIORCY DANYCH

15.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych). W przypadku reklamacji dane Użytkownika mogą zostać przekazane dystrybutorowi produktu, producentowi lub gwarantowi, w zależności od konkretnego towaru objętego uprawnieniami. 

15.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

15.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

17. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

17.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

17.2. Administrator uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień polityki z ważnych powodów, za które w szczególności uznaje się:

a) rozszerzenie lub modyfikację funkcjonalności Serwisu,

b) wprowadzenie nowych usług lub zmiany zakresu usług, w szczególności wprowadzenia odpłatności za niektóre lub wszystkie usługi, 

c) zmiany wymagań technicznych koniecznych dla działania Serwisu, w szczególności dotyczących urządzeń końcowych Użytkowników i ich systemu teleinformatycznego u, 

d) zmiany warunków technicznych świadczenia usług lub Serwisu, 

e) wystąpienia nowych rodzajów ryzyka związanego ze świadczeniem usług drogą elektroniczną lub związanych z Serwisem,

f) konieczności dokonania zmian polityki o charakterze technicznym nie wpływającym na treść praw i obowiązków Użytkowników, w szczególności usunięcia pomyłek i błędów, zmiany odnośników,

g) konieczności dostosowania polityki do obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie świadczonych usług,

h) konieczności dostosowania świadczonych usług lub treści Polityki do orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych lub decyzji innych uprawnionych organów władzy publicznej,

i) dostosowania Polityki do najlepszych praktyk świadczenia usług i ochrony Użytkowników,

j) zmiany danych Administratora ujawnionych w Polityce prywatności, w szczególności danych teleadresowych.

17.3. Wszelkie zmiany w Polityce prywatności będą dokonywane przez publikację tekstu jednolitego Polityki prywatności Serwisie. Użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail informującą ich o publikacji nowej wersji Polityki prywatności. 

17.4. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie zmian w Polityce oznacza ich akceptację.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18.1. Polityka wchodzi w życie z dniem 20.04.2021 r.