REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KINGMED.PL

KINGMED Kinga Sut

ul. Regatowa 57

93-482 Łódź

NIP: 733-111-77-97, REGON: 471737253,

adres e-mail: shop@kingmed.pl

nr telefonu kontaktowego: 574-315-686

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 55 1240 5527 1111 0011 0515 9503

Postanowienia ogólne:

§1

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym shop.kingmed.pl, (dalej zwany: „Sklepem”) prowadzony jest przez Kingę Sut działającą pod firmą Kingmed Kinga Sut wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Regatowa 57, 93-482 Łódź, NIP 733-111-77-97, REGON  471737253, adres poczty elektronicznej: shop@kingmed.pl, numer telefonu: 574-315-686 (dalej zwaną: „Sprzedawcą”).

§2

Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego oraz potencjalnego Kupującego, za którego rozumie się każdą osobę odwiedzającą adres internetowy shop.kingmed.pl. Kupującym jest każda osoba, która złożyła zamówienie w Sklepie.

§3

Wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w tym także majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie Sklepu internetowego należą do Sprzedawcy, w związku z czym, korzystanie z nich może następować jedynie w sposób określony i zgodny z niniejszym Regulaminem oraz za pisemną zgodą Sprzedawcy. Wszelkie prawa do udostępnianych na stronie internetowej shop.kingmed.pl i jego podstron, w całości lub we fragmentach, w szczególności elementów „know-how”, tekstów, grafik, multimediów i innych elementów Sklepu, w tym także elementów generujących, obsługujących i zarządzających Sklepem są zastrzeżone i przysługują Sprzedawcy.

§4

Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które w czasie korzystania przez Kupujących lub potencjalnych Kupujących (za których uważa się osoby odwiedzające Sklep na stronie internetowej shop.kingmed.pl i przeglądające jego ofertę) ze strony internetowej Sklepu zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Kupującego lub potencjalnego Kupującego. Stosowanie plików "cookies" uzasadnia poprawne działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Kupujących lub potencjalnych Kupujących. Każdy Kupujący lub potencjalny Kupujący ma prawo wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie mechanizmu plików „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu.

§5

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działania systemów telekomunikacyjnych, platform dystrybucji oraz oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym Kupującego lub potencjalnego Kupującego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Sklepu powstałe z przyczyn niezależnych, losowych  lub wynikłych z prowadzonych na serwerach prac konserwacyjnych. O przerwie wynikłej z powodu  prac konserwacyjnych Sprzedający zobowiązuje się poinformować w odpowiednim komunikacie.

§6

Niedozwolone jest dostarczanie przez Kupującego lub potencjalnego Kupującego treści o charakterze bezprawnym, jak również wykorzystywanie strony internetowej Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego oraz w sposób naruszający czyjekolwiek dobra osobiste.

Kupujący lub potencjalny Kupujący nie ma prawa kopiować, uwielokrotniać, rozdysponowywać lub w jakikolwiek sposób wprowadzać do obrotu lub upowszechniać w jakiejkolwiek formie elementów lub treści umieszczonych w Sklepie, w szczególności rozsyłać lub udostępniać je w systemach lub sieciach teleinformatycznych, systemach dystrybucji, innych systemach służących przesyłaniu danych informatycznych lub internetowych (w tym swoich stron internetowych lub korespondencjach), a także wykorzystywać ich w każdej formie, w tym do celów własnej działalności gospodarczej w zakresie promocji czy reklamy, o ile Sprzedawca nie wyraził na to pisemnej, uprzedniej zgody. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Kupujący lub potencjalny Kupujący jest uprawniony do skorzystania z treści lub elementów Sprzedawcy wyłącznie z wyraźnym, każdorazowym oznaczeniem, że treści te lub elementy pochodzą od Sprzedawcy, w tym do oznaczenia jego danych i logotypu.

Sprzedawca nie odpowiada za rozpowszechnianie danych w Sklepie, umieszczonych, udostępnionych, przechowywanych lub pozyskanych w wyniku czynu zabronionego przez osoby trzecie z naruszeniem powszechnie obowiązującego prawa.

Sprzedawca oświadcza, że w Sklepie umożliwia wystawianie ocen o produktach oferowanych w Sklepie. Sprzedawca weryfikuje wystawiane opinie oraz informuje o zweryfikowaniu opinii lub o jej braku wraz ze wskazaniem indywidualnego numeru zamówienia.

Sprzedawca oświadcza, że oprócz danych kontaktowych podanych na wstępie niniejszego Regulaminu w Sklepie stosuje funkcjonalność w postaci czatu prowadzonego przy wykorzystaniu aplikacji Messenger pozwalającą na kontakt Kupującym lub potencjalnym Kupującym.

§7

Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internetowych, jak również korzystanie z usług świadczonych przy ich pomocy, może wiązać się z bezprawnym pozyskaniem oraz  modyfikowaniem danych Kupującego lub potencjalnego Kupującego przez osoby do tego nieuprawnione, dlatego zaleca się właściwe środki mające na celu zabezpieczenie przed tego typu zagrożeniami, poprzez stosowanie programów antywirusowych oraz innych środków technicznych, chroniących tożsamość osób korzystających z sieci internetowych.

§8

Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym shop.kingmed.pl wiąże się z jednoczesnym zaakceptowaniem przez Kupującego lub potencjalnego Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu.

Rejestracja:

§9

W celu utworzenia konta w Sklepie internetowym, potencjalny Kupujący zobowiązany jest do dokonania bezpłatnej rejestracji.

§10

W celu przeprowadzenia rejestracji, potencjalny Kupujący wypełnia formularz zamieszczony na stronie Sklepu oraz przesyła go droga elektroniczną do Sprzedawcy. Podczas rejestracji potencjalny Kupujący ustala indywidualne hasło.

Potencjalny Kupujący podczas rejestracji jest obowiązany podać następujące dane:

1. imię i nazwisko,

2. e-mail,

3. numer telefonu,

4. nazwa i NIP firmy (jeśli dotyczy),

5. miejsce zamieszkania / siedziba,

6. adres dostawy

Podane przez potencjalnego Kupującego dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym oraz stanem prawnym. Zabrania się rejestrowania kont, których nazwa lub login mogą być uznane za wulgarne, obraźliwe lub mogą naruszać czyjeś dobra osobiste lub odnoszących się do przemocy, nienawiści lub dyskryminacji.

Po rejestracji tworzony jest indywidualny profil konta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę konta, loginu lub hasła Kupującego lub potencjalnego Kupującego i ich skutki.

Dane Kupujących i potencjalnych Kupujących oraz złożonych przez nich zamówień są rejestrowane i przechowywane w systemie teleinformatycznym oraz mogą być udostępnione odpowiednim organom i instytucjom do tego powołanym w przypadku wykrycia nadużyć.

§11

Sprzedawca jest uprawniony do czasowego lub trwałego uniemożliwienia lub zablokowania dostępu do konta Kupującego lub potencjalnego Kupującego w sytuacji, gdy on:

1. narusza postanowienia Regulaminu lub Polityki Prywatności,

2. działa w sposób zagrażający bezpieczeństwu danych lub informacji zgromadzonych w Sklepie,

3. podejmuje zachowania bezprawne przy wykorzystaniu Sklepu,

4. działa na szkodę Sprzedawcy lub osób trzecich,

5. umieszcza lub udostępnia treści o charakterze bezprawnym,

6. podaje niezgodne z rzeczywistością lub prawem dane w procesie rejestracji.

Kupujący lub potencjalny Kupujący w każdym czasie ma możliwość zapoznania się z Regulaminem Sklepu, który jest udostępniony w odpowiedniej zakładce na stronie głównej Sklepu. Utworzenie indywidualnego konta w Sklepie internetowym jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki Prywatności Sklepu.

§12

Kupujący lub potencjalny Kupujący ma prawo do dostępu swoich danych, które podał podczas rejestracji, może pobrać kopię swoich danych osobowych w pliku CSV lub PDF.  Kupujący lub potencjalny Kupujący ma prawo do modyfikacji swoich danych osobowych znajdujących się na stronie „Moje konto” oraz jest uprawniony do usunięcia swojego konta kontaktując się za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem shop.kingmed.pl/pl/contact.

Zamówienie:

§14

Zamówienia można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu przy pomocy formularza zamieszczonego na stronie shop.kingmed.pl. Skuteczne złożenie zamówienia wymaga posiadania aktywnej poczty elektronicznej. Zamówienia są realizowane w dni robocze, w godzinach 900 – 1700.

§15

Warunkiem złożenia zamówienia jest uprzednie przeprowadzenie procesu rejestracji bądź logowania Kupującego lub potencjalnego Kupującego w Sklepie internetowym Kingmed. Rejestracja polega na wypełnieniu przez Kupującego lub potencjalnego Kupującego odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu: shop.kingmed.pl i utworzeniu indywidualnego konta Kupującego.

§16

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo przeprowadzony proces rejestracji, w tym w szczególności za podanie niewłaściwych danych teleadresowych.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy dobór towaru przez Kupującego. Kupujący przed złożeniem zamówienia jest obowiązany do zapoznania się z ofertą towarów Sklepu oraz ich specyfikacją i przeznaczeniem. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że towary oferowane w Sklepie są produktami medycznymi, a u Sprzedawcy wdrożony został Zintegrowany System Zarządzania Jakości zgodnie z wymaganiami normy ISO 13485:2016 i normy ISO 9001:2015. Towary winny być dobrane i używane zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem nadanym przez Sprzedawcę, a w przypadku błędnego ich dobrania, używania niezgodne z instrukcją lub przeznaczeniem, Sprzedawca nie ponosi  odpowiedzialności za szkody tym spowodowane.

Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie przesyła na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia wraz z danymi dotyczącymi zamówionego towaru i ceny.

§18

Z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia złożenia przez niego zamówienia, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

§19

Sprzedawca nie jest związany ofertą sprzedaży towaru, jeżeli zamawiany towar nie jest chwilowo dostępny w ofercie Sklepu, o czym każdorazowo informowany jest Kupujący w drodze właściwego komunikatu na stronie internetowej. Niezależnie od powyższego, Sprzedawca jest obowiązany udzielić pisemnej lub telefonicznej odpowiedzi na zamówienie wskazując na brak zamówionego towaru i niemożliwość wykonania zamówienia.

Płatność:

§20

Ceny wskazane przy poszczególnych towarach na stronie Sklepu stanowią ceny brutto i nie zawierają dodatkowych kosztów (w tym kosztów dostawy), które Kupujący jest zobowiązany ponieść, a  o których jest informowany przy wyborze sposobu dostawy oraz składaniu zamówienia. Kupujący każdorazowo samodzielnie dokonuje wyboru sposobu dostawy i jest uprzednio informowany o jej kosztach. Sprzedający nie stosuje indywidualnego dostosowania cen produktów oferowanych w Sklepie.

§21

Kupujący może wybrać następujące formy płatności za złożone zamówienie:

1. Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (zapłata ceny następuje w momencie wpłynięcia środków na rachunku bankowym Sprzedawcy).

2. Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy z opcją odbioru osobistego w siedzibie sklepu stacjonarnego (w takim wypadku realizacja zamówienia rozpoczyna się po przesłaniu do Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, natomiast towar wydany zostanie w sklepie stacjonarnym dopiero po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).

3. za pobraniem- gdy Kupujący spełnia świadczenie pieniężne w momencie odbioru przesyłki od Dostawcy.

Dostawa towaru:

§22

Sprzedawca realizuje dostawę towarów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Kupującemu, co do zasady,  przysługują następujące sposoby dostawy:

przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa

przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa

Paczkomaty InPost

§23

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar będący przedmiotem umowy sprzedaży zgodnie z zamówieniem i bez wad.

§24

Sprzedawca zamieszcza na stronie Sklepu internetowego informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia. Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych, przy czym termin ten może być skracany lub wydłużany, o czym Kupujący jest informowany przy składaniu zamówienia na stronie Sklepu internetowego.

§25

Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem wybranego przez Kupującego Dostawcy, na wskazany w formularzu zamówienia przez Kupującego adres.

§26

W dniu wysyłki towaru, Kupujący otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość wraz z informacją o nadaniu przesyłki oraz z numerem listu przewozowego.

§27

Kupujący obowiązany jest zbadać dostarczoną przesyłkę z towarem z zachowaniem należytej staranności, W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zamówionym towarze, sposobie pakowania lub wyglądzie paczki, Kupujący samodzielnie wypełni formularz reklamacyjny wraz z opisaniem uszkodzeń, dołączy w razie konieczności dokumentację fotograficzną lub inne dowody i prześle formularz reklamacyjny na właściwy adres mailowy firmy kurierskiej oraz niezwłocznie poinformuje o tym Sprzedawcę.

§28

W przypadku przyjęcia przez Kupującego towaru bez zastrzeżeń oraz niedochowania należytej staranności przy zbadaniu stanu przesyłki, Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu zewnętrznych uszkodzeń dostarczonego towaru.

§29

Jeżeli stan odebranego opakowania towaru nie budził zastrzeżeń, a mimo to przesłany towar dotknięty jest zewnętrznymi uszkodzeniami, Kupujący obowiązany jest zgłosić firmie przewozowej dostarczającej dany towar pisemną reklamację, bądź poprzez wypełnienie formularza w postaci elektronicznej na stronie internetowej dostawcy w terminie 7 dni od odebrania przesyłki.

§30

W przypadku nieodebrania przez Kupującego towaru od kuriera lub nieodebrania przesyłki z paczkomatu, co wiązać się będzie ze zwrotnym otrzymaniem przez Sprzedawcę zakupionego towaru, Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenie lub zagubienie towaru, chyba że jest to następstwem okoliczności za które ponosi wyłączną odpowiedzialność.

§31

W przypadku opisanym w §30 Kupujący zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez Sprzedawcę, wynikających z niespełnienia obowiązków ciążących na Kupującym.

§32

W przypadku uiszczenia przez Kupującego kosztów, o których mowa w §31 oraz braku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń odesłanego towaru, uniemożliwiających dalszą jego sprzedaż, na pisemny wniosek lub wniosek złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej Kupującego Sprzedawca może odstąpić od dochodzenia roszczenia z tytułu zapłaty ceny zakupu, zaś w przypadku dokonania zapłaty ceny może rozważyć okoliczność jej zwrotu.

§33

Dostawy są możliwe do wyczerpania zapasów. W przypadku, gdy zamówiony przez Kupującego produkt nie jest dostępny z powodów niezależnych od Sprzedawcy lub został wycofany z produkcji, Sprzedawca zaproponuje Kupującemu produkt porównywalny pod względem jakości i ceny do pierwotnego modelu. Kupujący nie ma obowiązku oferty przyjąć. W takim wypadku może od umowy odstąpić za zwrotem wpłaconej kwoty.

Odstąpienie od umowy:

§34

Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną  z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i zwrócić zamówiony towar.

§35

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, na specjalne zamówienie lub została przeprowadzona  indywidualna modyfikacja wkładek ortopedycznych. Kupujący został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;

2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;;

4. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którgo po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

§36

Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta.

§37

Konsument może odstąpić od umowy poprzez złożenie oświadczenia Sprzedawcy w formie pisemnej, na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone na formularzu, którego wzór został zamieszczony na stronie Sklepu internetowego Kingmed.pl, w zakładce: Formularz odstąpienia. Formularz odstąpienia jest każdorazowo przesyłany Klientowi w formie mailowej wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

§38

Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§39

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, uważana jest ona za niezawartą.

§40

W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedawca obowiązany jest  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

§41

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§42

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,  nie jest on zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§43

Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

§44

W wypadku odstąpienia, Kupujący będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

§45

Kupujący zobowiązany jest do zwrócenia produktu w stanie niepogorszonym, fabrycznie zapieczętowanym, nie noszącego znamion użycia.

Brak zgodności towaru z umową konsumenta i ochrona gwarancyjna :

§46

W zakresie braku zgodności towaru z umową konsumenta obowiązujące są odpowiednie przepisy ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 r., poz. 287 ze zm.).

§47

Towary oferowane w sklepie internetowy Kingmed.pl są fabrycznie nowe oraz wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. 

 

§48

Towary sprzedawane w sklepie internetowym kingmed.pl objęte są sześciomiesięczną gwarancją producenta, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Gwarancji podlega ukryta niezgodność towaru z umową powstała z winy producenta w niezużytych wkładkach ortopedycznych. Zasady gwarancji określane są przez dokument gwarancyjny bądź opis na stronie internetowej wraz z instrukcją użytkowania. Gwarancja trwałości nie może przewidywać warunków naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla konsumenta niż warunki określone w §50.

§49

Kupujący w przypadku wystąpienia niezgodności dostarczonego towaru z umową, ma niezależnie od warunków gwarancyjnych, również prawo skorzystania z instytucji odpowiedzialności przedsiębiorcy za brak zgodności towaru z umową uregulowanej w przepisach ustawy o prawach konsumenta na zasadach tam opisanych. 

§50

1. W razie braku zgodności towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia  Kupujący może na zasadach oraz w terminach wskazanych w ustawie o prawach konsumenta:

żądać jego naprawy lub wymiany

Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

2. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

3. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi przedsiębiorca.

4. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

- Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,

- Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową,

- brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową,

- brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 1-4,

- z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

6. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

8. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

9. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że wyraźnie zgodzić się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§51

Reklamacje na podstawie §50 winny być złożone na adres pocztowy Sprzedawcy.

§52

Kupujący przy zwrocie towaru obowiązany jest zapakować niezgodny z umową towar z należytą starannością wraz ze wszystkimi elementami dodatkowymi, które otrzymał wraz z produktem, w szczególności do zapakowania w sposób i opakowanie, w jakim towar został mu doręczony. Należy do niego dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego sprzedaż, będącego podstawą reklamacji oraz opis niezgodności, a następnie przesłać go przesyłką pocztową na adres: Kingmed Kinga Sut, 93-482 Łódź, ul. Regatowa 57. Dostarczenie rzeczy przez Kupującego następuje na koszt Sprzedającego, Sprzedający nie odbiera przesyłek płatnych przy odbiorze.

§53

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki pocztowej z wadliwym towarem.

§54

W terminie, o którym mowa w §53 Sprzedawca udzieli Kupującemu odpowiedzi o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana Kupującemu na papierze lub na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany na adres Kupującego, który zostanie obciążony kosztami ponownej wysyłki towaru.

§55

W przypadku, gdy reklamacja uznana zostanie za zasadną, Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy produktu lub wymiany go na nowy. W przypadku, gdy nie jest możliwa naprawa, bądź wymiana na nowy, Kupujący otrzyma zwrot uiszczonej należności.

§56

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę dla danego towaru, jest dłuższy. 

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców:

§57

1. Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Kupujących lub potencjalnych Kupujących  nie będących konsumentami. Odpowiedzialność Sprzedawcy w zakresie rękojmi określona jest odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego (art. 556-576).

2. Zapisy regulaminu dotyczące Konsumentów stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy składaniu zamówienia Kupujący każdorazowo jest obowiązany wskazać czy realizuje zakup w ramach zakupu konsumenckiego.

3. Korzystając z rękojmi, Kupujący może na zasadach oraz w terminach wskazanych w Kodeksie Cywilnym:

- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

- w przypadku wystąpienia wady istotnej- złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

- zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad

- zażądać usunięcia wady.

4. W odniesieniu do umów zawartych z przedsiębiorcami odpowiednie zastosowanie znajdują reguły ujęte w §47-49 oraz §51-55 niniejszego regulaminu.

§58

Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Kupującym nie będącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia przysługuje w takim wypadku bez podania przyczyny poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia w formie elektronicznej lub korespondencyjnej.

§59

Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności, w tym może domagać się dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranej przez Kupującego metody płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

§60

Z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktu przewoźnikowi, przechodzą na Kupującego nie będącego konsumentem zarówno korzyści, jak i ciężary związane z produktem jak również niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

§61

W przypadku dostawy towaru dokonywanej za pośrednictwem przewoźnika Kupujący nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że podczas przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

§62

Dokumentem uprawniającym do reklamowania wadliwego towaru w przypadku Kupujących nie będących konsumentami jest faktura lub paragon fiskalny.

§63

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. W przypadku sporów konsumenckich, właściwy jest sąd według przepisów ogólnych.

Postanowienia końcowe:

§64

Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu kingmed.pl.

§65

Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego kingmed.pl.

§66

W razie zaistnienia sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony zobowiązują się dążyć w pierwszym rzędzie do polubownego rozwiązania sporu.

§67

W zakresie nieuregulowanym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

W przypadku stwierdzenia nieważności lub innej wadliwości jakiejkolwiek części Regulaminu, pozostała jego część pozostaje w mocy. W zakresie postanowień uznanych za nieważne, Sprzedawca zobowiązuje się do zastąpienia ich postanowieniami zastępczymi, które będą ważne i wykonalne i które zarazem będą odzwierciedlać pierwotne intencje Regulaminu.

§68

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie Sklepu internetowego kingmed.pl. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu o jego zmianie za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego regulaminu.

Spory wynikłe na tle Regulaminu będą rozstrzygane polubownie. W razie braku porozumienia, spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

§69

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.04.2021 r.